زیارت نامه


آداب زيارت


اگرزيارت كننده درحريم اهل بيت (ع)درهرزمان ومكاني آگاهانه به امر زيارت بپردازد مطمئنا"عملش لذت بخش خواهدبودواثردهنده.
روح زيارت همان ارتباط قلبي ومعنوي پيداكردن بامعشوق خوداست .به قول گفتني زيارت كننده بايدحال داشته باشدواين هم درگروشناخت وعلاقه است وبه دست آوردن حالت خشوع وخضوع درمزارامامان وفرزندان آنان درسايه توجه موقف وجايگاه ومقام آنهاست.
عارفان به معرفت اهل بيت پيامبر (ص)آگاهانه ترزيارت مي كنندوعشقشان رانثارمقدم دوست مي كنند.درزياتشان طوري ديگرسخن مي گويند حضوران خودتكلم بوده ونگاهشان دنيايي ازمعناوصداي گريه شان سخني پر رازبوده وبا التهاب وشوقشان محبت رازمزمه مي كنند لذاآن حال ديدني بوده ولذت آن ديدار نه به بيان ونه دروصف مي گنجد .
چراكه معرفت روح وقلبشان راآبادساخته وازمحبت سرمست شده ووقتي به وصال مي رسد شوق زيارت تمام حواسشان را متوجه محبوب مي كند وبه قول سعدي :(به خاطرداشتم چون به درخت گل رسم دامني پركنم هديه اصحاب را چون برسيدم بوي گل چنان مست كردكه دامنم ازدست برفت .....).
آري اينگونه زيارت كنندگان درمسيرزيارت ودرطول راه وهنگام حركت به سوي حرم مشغول چيزهاي ديگرنمي شوند چراكه وق وانقلاب روحي تاحدي بوده كه زائربدون توسل به آن بزرگواران نمي تواند واردحرم شودوبرق تجليات الهي كه ازطريق اهل بيت (ع)وامامان معصوم (ع)وواسطه هاي فيض الهي مي رسدزيارت كننده عارف رامي گيردو او رابي اختيارمي كند.
اينهاهمه ازاثرات توجه قلبي وآداب باطني است وبي شك رسيدن به حضورقلبي بدون رعايت آداب ظاهري مشكل بوده ورعايت اداب ظاهري كمك شاياني به كيفيت زيارت كردن واين ديدار معنوي مي كند.
زائركه قصدزيارت فرزندبلافصل امام باقر(ع)درمشهداردهال رامي كند ومي خواهد روز قيامت مورد شفاعت جدش رسول الله(ص)قراربگيردحتما"بايدآداب
ظاهري وباطني رارعايت كند وهراندازه رعايت آداب ظاهري وتوجه قلبي بيشترباشد به همان مقدارعملش اثربخش خواهدبود.
تشرف به حرم حضرت علي بن باقر(ع)سعادتي عظيم بوده كه شامل عارف آگاه مي شود.درروايتي پيامبراسلام فرموده :
(هركس مرايايكي ازذريه ام رازيارت كند من هم روزقيامت زيارتش كرده وازهراس هاي آن روزنجاتش مي دهم ).
دراين راستا صاحب جواهركه يكي علماوفقيهان بزرگ ونامداربوده ازاين حديث استحباب زيارت غيرمعصومين راازذريه پيامبراستفاده نموده و درجاي ديگركتاب جواهرالكلام آورده:مستحب است زيارت صحابه برگزيده پيامبر همچون سلمان فارسي درمداين وعمارياسر درصفين وابوذردرربذه وحذيفه وهمانند آنان وشهداءخصوصا"جعفربن ابيطالب درموته وقبرپيامبران هركجاكه دفن شده اند...).
وهمچنين درروايتي رئيس مكتب شيعه امام صادق (ع)مي فرمايد:
(زيارت قبرپيامبروزيارت قبورشهداءوزيارت قبرحسين برابرباحج مقبول درهمراهي پيامبراست).
حال به خاطربياوركه درمشهداردهال شهيدي ازشهداي آل محمد (ص)آراميده شهيدي كه زخم برتن دارد و سرش جدا شده. شهيدي غريب ومظلوم ودور از وطن. شهيدي كه باقيامش وحماسه اش تشيع وعشق به خاندان اهل بيت را درمنطقه تثبيت نموده شهيدي كه عزيز زهرا(عليها السلام)وعلي (ع)است عزيزباقرالعلوم (ع).
اي زائرعلي بن باقر(ع)حركت شمابه سوي حرم آن شهيدعزيزقرارگرفتن درهمان خطي بوده كه امامان معصوم ترسيم نموده اند چراكه امامان امت رابه سوي پيشوايان حق وفرهنگ تشيع وخط اهل بيت (ع)سوق داده تا با احياي نام وخاطروفكروتعاليمشان راه روشن ترگردد ومردم گرفتار سرگرداني وبلاتكليفي نشوند.
شهداي آل محمد (ص)مخصوصا"ائمه شهيدشيعه بيش ازديگران برگردن امت پيامبرحق دارند چراكه حياتشان درراه صلاح واصلاح امت قرارگرفت وباشهادتشان دين را زنده نگه داشتند.
زيارت قبرسيدالشهداء(ع)بيش از همه مورد توجه وعنايت ائمه بوده وبه زائران حرم امام حسين (ع)احترام زيادي مي نمودند خداوندبه همه ماعنايت كند ومارابه درك زيارت سيدالشهداء برساند .ولي ماكه ازفيض حضور درحرم محروميم لذا به حرم علي بن باقرمي اييم ودركنارحرمش دست بردعا برداشته وازهمانجا سلامي برقبرامام حسين (ع)مي فرستيم ودرحال ابرازدوستي وانزجارازدشمنان اهل بيت باخط ولايت وقرآن عهد وپيمان مي بنديم .اي عزيزي كه به حرم حضرت علي بن باقر(ع)آمده اي به اين روايت توجه كن:حمران بن اعين مي گويد: اززيارت قبرسيدالشهداءبرگشتم امام باقر(ع)به ديدنم آمدوفرمود:
(اي حمران !بشارت باد...هركس قبر شهداي آل محمد(ص)را زيارت كند وهدفش ازاين زيارت خدا وپيوند باشد همچون روزتولدازمادر ازگناهانش بيرون آمده پاك مي شود).
هرچندكه زائرازكربلاآمده وامام حسين (ع)را زيارت كرده ولي امام (ع)محورسخن را روي (شهداءآل محمد(ص))برده كه عزيززهرا(س)حسين بن علي (ع)سرور وسالارهمه شهدا بوده وسلالۀآن عترت پاك است

حال كه زائر حرم شهيداردهال، اين موقعيت ومقام رابه دست آورد ،سعي مي كند براي رسيدن وحفظ آن آداب ظاهري وباطني رارعايت كند.
من جمله ازآداب ظاهري وباطني بدين قراراست:


1.قبل ازورودبه زيارتگاه غسل كردن وباطهارت بودن.
2.بالباسهاي پاكيزه وبوي خوش زيارت كردن .
3.آرام قدم برداشتن وباخضوع وخشوع آمدن.
4.بردرگاه حرم ايستادن ودعاخواندن واجازه ورودخواستن واگررقت قلب حاصل شد آنگاه واردشدن .
5.دربرابرضريح ايستادن وزيارتنامه خواندن.
6.گونه راست وچپ رابرضريح نهادن وباتضرع ازخداحاجت خواستن.
7.صاحب قبررا براي برآمدن حاجات ورفع نياز شفيع قراردادن.
8.دو ركعت نماز زيارت خواندن ودعاهاي منقول راخواندن وتلاوت قرآن
9.حضورقلب داشتن درتمام مراحل زيارت ونيزتوبه واستغفاروصدقه دادن به نيازمندان وتكريم خادمين مزار....
هرچند كه اين دستورها وآداب مخصوص زيارت پيامبروائمه هدي
مي باشدولي رعايت آن درحرم شهداءآل محمد(ص)مناسب بوده وزائرمي تواند بارعايت آن خلوص بيشتري پيدانموده وخودراموردشفاعت آن بزرگواران قراردهد.

التماس دعا ....
زيارت نامه حضرت اباالحسن علي ابن امام محمد باقر عليه السلام

اَلسَّلامُ عَلی آدَمَ صَفوَةِ اللهِ ، اَلسَّلامُ عَلی نُوحٍ نَبِیِّ اَللهِ ، اَلسَّلامُ عَلی اِبراهِیمَ خَلیلِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلی مُوسی کَلیمِ اَللهِ ، اَلسَّلامُ عَلی عیسی روُحُ اَللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا رَسُولَ اَللهِ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا خَیرَ خَلقِ اَللهِ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا صَفِیَّ اَللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا مُحَمَّد ابنَ عَبدِاللهِ خاتَمَ اَلنَّبیینَ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اَمیرَالمُومِنینَ عَلیِّ اِبنِ اَبیطالِب وَصِیِّ رَسوُلِ اَللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیکِ یا فاطِمَۀِ سَیِّدَۀِ نِساءِ العالَمینِ ، اَلسَّلامُ عَلَیکُما یا سِبطَی نَبِیِّ اَلرَّحمَۀِ ، وَ سَیِدَی شَبابِ اَهلِ اَلجَنَّۀ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا عَلیِّ بنِ الحُسَینِ سَیِّدَ العابِدینَ ، وَ قُرَّۀَ عَینِ النّاظِرِینَ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا مُحَمَّدِ بنِ عَلِیٍّ باقِرِ العِلمِ بَعدَ النَّبِیِّ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا جَعفَرِبنِ مُحَمَّدٍنِاَلصّادِقِ البارَّ الاَمینَ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا مُوسَی بنِ جَعفَرِ الطّاهِرَ الطُّهرَ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا عَلِیٍّ بنِ مُوسَی الرِّضَا المُرتَضی ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا مُحَمَّدِ بنِ عَلِیٍ اَلتَّقِیَ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا عَلیِّ بنِ مُحَمَّدِاَلنَّقِیَّ اَلنّاصِح الاَمینَ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا حَسَنَ بنِ عَلِیٍّ، اَلسَّلامُ عَلَی الوَصِیِّ مِن بَعدِهِ ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی نوُرِکَ وَ سِراجِکَ ، وَوَلیِّ وَلِیِّکَ ، وَوَصِیِّ وَصِیِّکَ ، وَ حُجَّتِکَ عَلَی خَلقِکَ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا بنَ رَسوُلِ اَللهِ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یابنَ فاطِمَۀَ وَ خَدیجَۀَ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یابنَ اَمیرِالمُومِنین، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یابنَ اَلحَسَنِ وَ اَلحُسَینِ ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یابنَ وَلیِّ اَللهِ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اَخی وَلیِّ اَللهِ، اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا عَلِیِّ ابنِ مُحَمَّدٍنِباقِرِ العِلمِ بَعدَ اَلنَّبی وَ رَحمَۀُ اللهِ وَ بَر کاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا مَن بِزِیارَتِهِ ثَوابَ زِیارَتِ سَیِّدِ الشُّهَدا یُرتَجی، اَلسَّلامُ عَلَیکَ عَرَّفَ اللهُ بینَنَا وَ بَینَکُم فِی اَلجَنَّۀَ، وَ حشُرنا فِی زُمرَتِکُم، و اَورَدَنا حَوضَ نَبیِّکُم، وَ سَقانا بِکَاسِ جَدِّ کُم مِن یَدٍ عَلِیٍّ بنِ اَبیطالِبِ صَلَواتُ اللهِ عَلَیکُم ، اَسئَلُ اَللهَ اَن یُریَنا فیکُمُ اَلسُّروُرَ وَ الفَرَجَ، وَ اَن یَجمَعَنا وَ اِیّاکُم فِی زُمرَۀِ جَدِّ کُم مُحَمَّدٍ ، صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ اَن لا یَسلُبَنا مَعرِفَتِکُم ، اِنَّهُ وَلیٌ قَدیرُ، اَتَقَرَّبُ اِلیَ اَللهِ بِحُبکم، وَالبَرائَۀِ مِن اَعدائِکُم، وَالتَّسلِیم اِلی اَللهِ راضِیاً بِه غَیرَ مُنکِرٍ وَ لا مُستَکبِرٍ ، وَ عَلی یَقینِ ما اَتی بِهِ مُحَمَّدٍ وَ بِهِ راضٍ، نَطلَبُ بِذلِکَ وَجهَکَ یا سَیِّدی، اَللهُمَّ وَ رِضاکَ وَالدّارَ الاخِرَۀَ، فَاِنَّ لَکَ عِندَ اَللهِ شَاناً مِنَ الشَّانِ ، اَللهُمَّ اِنِّی اَسئَلُکَ اَن تَختِمَ لِی بِالسَّعادَۀِ ، فَلا تَسلُب مِنِّی مَا اَنا فِیهِ وَ لا حَولَ وَ لاقُوَّۀَ اِلاّ بِاللهِ اَلعَلیِ اَلعَظِیمِ ، اَللهُمَّ اِستَجِب لَنا وَ تَقَبَّلهُ بِکَرَمِکَ وَ عِزَّتِکَ، وَ بِرَحمَتِکَ و عافِیَتِکَ ، وَ صَلیَ اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعینَ وَ سَلَّمَ تَسلیماً یا اَرحَمَ الرّاحِمِینَ .