» آیین نامه ها و شرایط متقاضیان

آیین نامه ها و شرایط متقاضیان


آستان مقدس علي بن باقر(ع)ازجمله مكانهايي است كه توجه همگان رابه خود جلب نموده به طوري كه تعدادزيادي ازعاشقان آن حضرت ملازمت درآن آستان رااختيارنموده ودرزمرۀ خادمين ايشان قرارگرفته اند واين مسئوليت راازافتخارات خودمحسوب مي نمايند.

درزمانهاي گذشته آستان علي بن باقر(ع)خدام زيادي داشته كه بعضا"ازسادات بوده اند كه همه آنها به رحمت ايزدي پيوسته وخداوندهمه شان راغريق رحمت گرداند .

درحال حاضرآستان مقدس اردهال داراي خدمتگزاراني به صورت رسمی و افتخاری است كه شبانه روزبه وظيفه خود عمل مي كنند وباشوق فراواني زائرين حرم رااكرام مي نمايند گاهي كه ازآنهاتشكرمي كنیم آنها باكمال وقارومتانت مي گويند:مابه وظيفه عمل نموده وهرگزخسته نبوده بلكه ازافتخارات ماست واميداست موردتوجه عزيز زهرا(س)حضرت سلطانعلي (ع)قراربگيرد. كه انشا ء الله به زودي گزارشي از وضعيت حضور و نحوه عملكرد چندين ساله خادمين افتخاري ارائه خواهد شد.

درپايان اين مقوله اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که مرحوم حاج شيخ عباس قمي درمفاتيح الجنان دربحث آداب زيارت درباره احترام به خادمين فرموده:

ازجمله آداب انفاق كردن به قدرميسر برخادمان آستانه شريفه وسزاواراست كه خدام آن محل شريف از اهل خيروصلاح وصاحب دين ومروت باشند وتحمل نمايند آنچه اززائرين مي بينند وخشم خودرا بر آنهافرونشانندوغلظت ودرشتي برآنهاننمايند وبرقضاي حوائج محتاجين اقدام كنند وغربارا راهنمايي كنندوباالجمله بايست خدام به حقيقت وراستي مشغول شوند ودرخدمات لازمه ازتنظيف وحراست ومحافظت اززائرين كوشاباشند بنابراين مي توانيم ازجمله فوق استفاده كنيم كه برهمگان لازم است نسبت به خادمين بزرگوار آن حضرت نهايت احترام داشته باشند واززحمات آنان تشكروقدرداني نمايند.

کلیه عزیزانی که مایل به همکاری به صورت افتخاری هستند نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و به نشانی های ذکر شده در فرم ارسال نمایند.