مستغلات آستان


  بسم الله الرحمن الرحیم

مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائه حبه و الله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم

مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند ، مثل دانه ای است که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه ای صد دانه باشد . خدا پاداش هرکه را که بخواهد ، چند برابر می کند .
خدا گشایش دهنده و داناست .

سوره مباركه بقره آيه شريفه 261

  موقوفات آستان مقدس حضرت علي بن محمد الباقر علیه السّلام     :
آستان مقدّس حضرت سلطان علي علیه السّلام به لحاظ جایگاه و شأن رفیع آن، از زمان های گذشته دارای موقوفاتی بوده است که مؤمنین و ارادتمندان به آستان مقدّس، آن ها را وقف نموده اند تا صرف انجام امور آستانه مقدّسه و یا سایر موارد معیّن شده برسد.

 

تعدادي از املاک وقف شده در گذشته :

 

بیست طاق از بیست و دو طاق آب اراضی و مجاری املاک چشمه سارهای روستای خاوه اردهال    
تمامی هشت طاق از بیست و چها طاق آب قنوات قریه بهار اردهال   
ششدانگ مزرعه علی آباد    
نیم طاق و سه سرم آب قنات قریه (حسنارود) با املاک تابعه    

یک طاق مجاری لاران (مشهد اردهال) با املاک تابعه    

اراضی غلام کریم و اراضی غیاث اباد    

ششدانگ مزرعه دیر تشه (گله خار)ز    

تمامی یازده سرجه آب قنات (باریکرسف) با املاک تابعه    
نیم طاق آب سریه    
یکدانگ مشاع مزرعه    
قطعه زمینی در جاسب    
هشت جریب زمین مجاری سفید آب فین    
دو سهم مجاری سفید اب فین    
ششدانگ یک باب مغازه در بازار قیصریه کاشان    
سه طاق آب مزرعه (غیاث آباد) مشهد اردهال مخصوص شرب حمام و حوض ها

و دهها موقوفه دیگر ....