مناجات
مناجات
  اي يار شب هاي درازم كه روشنايي تو جلابخش زندگيم است. شرفم،بزرگيم،عشقم وعزتم همه ازوجود تو جوانه مي زند وحال انكه اين همه حسن، آيينه اي ازصفات نيكويت است. قسم به آفتاب پنهاني كه روزي از سمت شرق طلوع خواهد كرد هرچه دارم از ان توست اي رب ومعبودم، اي آنكه آبروي بندگانت را به گناه فاحش نبري، اي آنكه ...
مناجات 25 مهر 1398 0 admin