» » زائرین لبنانی در حرم مطهر

زائرین لبنانی در حرم مطهر 


با ورود زائرین لبنانی به حرم خادمین این آستان این محبین به خاندان عصمت و طهارت را مورد اکرام قرار داده و جهت روضه خانی و مدیحه سرایی به زبان عربی به یکی از صحن های حرم راهنمایی کردند

در این مدت زیارت این آستان مبارک در خدمت این زائرین گرامی بود و همراه با اکرام بدرقه ایشان بودند


 

 

ارسال نظر
حــــاصل عدد 9 منهای 4 چه میشود؟ ( برای تشخیص ربات از انسان )