» خصوصیات ویژه حضرت

خصوصیات ویژه حضرت


آشنايي باحضرت علي ابن امام محمدباقرعليه السلام

حضرت علي ابن امام محمدباقرعليه السلام يكي ازچهارامامزاده معلوم النسب ولازم التعظيم مدفون درايران مي باشند . {حضرت علی ابن باقر در مشهد اردهال، حضرت فاطمه معصومه در قم، حضرت احمد ابن موسی (شاهچراغ) در شیراز و حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری تهران}

علماي انساب درمعرفي اين امامزاده عظيم الشان ازدونظراتفاق نظردارند.يكي اينكه ايشان فرزندبلافصل امام پنجم عليه السلام است دوم اينكه جسدمطهراين بزرگواردرمشهداردهال مدفون مي باشد.

فرزندبلافصل امام عليه السلام

يكي ازفرزندان امام محمدباقرعليه السلام حضرت اباالحسن علي ابن محمدباقرعليه السلام است ودراين موضوع هيچ شك وشبهه اي وجودنداردكه امام محمدباقرعليه السلام فرزندي به نام علي داشته است.درمورداين مطلب كه حضرت علي ابن محمدباقرعليه السلام ازفرزندان بلافصل امام محمدباقرعليه السلام است اخباروروايات معتبرزيادي ازعلما و دانشمندان اسلامي دركتب مختلف بيان گرديده كه دراينجابه چندي ازاين كتب اشاره مي كنيم.

مولف كتاب نورباهرمي نويسد:آنچه مشهوراست درزمان ما قبرعلي ابن محمدباقرعليه السلام درناحيه كاشان (در مشهداردهال)ومعروف است به امامزاده علي ابن محمدباقرعليه السلام وتاييدمي كندبودن ايشان رادراين مشهد.دراين كتاب اشاره هايي نيزدرمورد تقسيمات حدوداين منطقه مي نمايد.

همچنين حضرت آيت ا...مدني چنين فرمودند:شك وشبهه اي دراين خصوص كه آن حضرت(حضرت سلطانعلي بن محمدباقر عليه السلام)دراردهارمدفونند نيست.چنانكه ازايام قديم الي زمانناهذا همه ساله مردم به زيارت آن بزرگوارمي رفته اندومي روندوبودن مرقدشريف ايشان درمحل مذكور"كالنارعلي المناربل الشمس في رابعه النهار"است.

(به قسمت اثبات نسب ومحل دفن مراجعه شود.)

برادرامام عليه السلام

بنابرآنچه تواريخ معتبرآمده امام جعفرصادق عليه السلام چهاربرادرداشته كه يكي ازآنهاازپدرومادريكي بوده وبقيه از پدريكي ومادرآنهاام حكيم يا ام ولد(بنابرنقلي ليلانام داشته)بوده است يكي ازبرادران كه مادراو ام ولدبوده حضرت علي ابن امام محمدباقرعليه السلام است.طبق آنچه كه درتذكره حضرت آمده پس ازگذشت يكسال ازماموريت آن حضرت پدربزرگوارايشان به شهادت مي رسدولذاماموريت آن امامزاده جليل القدرتوسط ششمين اخترتابناك امامت وولايت تمديدمي شودواين حاكي ازجلالت ومنزلت ايشان نزد رئيس مكتب جعفري امام جعفرصادق عليه السلام است.هرچندفرزندبلافصل امام بودن به خودي خودازاهميت خاصي برخورداراست چراكه درمهدولايت پرورش يافته است ولي توجه امام صادق عليه السلام به برادرخودارزش والايي رابه آن امامزاده جليل القدرمي بخشد.

عموي امام عليه السلام

آنچه آشكاراست ايشان عموي هفتمين اخترتابناك آسمان ولايت حضرت موسي بن جعفرعليه السلام مي باشد.چنانكه بعضي ازمورخين مثل سيدغياث الدين جدسيدعلي خان درحاشيه مي نويسد:علي طاهرعموي كاظم عليه السلام بوده ومادراو ام ولدمي باشد.

پدرزن امام عليه السلام

حضرت علي ابن امام محمدباقرعليه السلام اين امامزاده عظيم الشان داراي دختري به نام فاطمه كه اين دختربه همسري امام همام موسي بن جعفرعليه السلام درآمده است.بنابراين مي توان گفت يكي ازصفات وخصوصيات حضرت اين است كه پدرزن امام هفتم هم به شمارمي آيد.

نائب خاص دو امام عليه السلام

يكي ازاوصاف بارزحضرت اين است كه ازطرف والدوبرادرخويش اين دوامام همام سمت نمايندگي اخذنموده است كه اين خوداهميت به امر ارشادوتبليغ وحفظ دين رامي رساند.

خصوصیات شخصیتی:

از خصوصیات شخصیتی ایشان می توان به فقیه مجاهد و عالم مدبر در زمان خود پس از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) اشاره نمود.

همچنین ایشان به عنوان اولین سفیر و شهید اهل بیت در ایران که در راه خدا در نبردی نابرابر با دشمنان دین به روش جدش اباعبدالله (ع) با جدا شدن سر از بدنش به شهادت رسیدند.