» نوادگان امام موسی کاظم

نوادگان امام موسی کاظم


امامزادگان همجوار

در جوار قبر حضرت علی بن امام محمد باقر (ع) قبور جماعتی ازسادات و علویین وجود دارد.عالم جلیل القدر نسّابه عصر حاضر حضرت آیت الله مرعشی نجفی (ره)در کتاب مزارات علویین می فرمایند:عده ای از فرزندان امام موسی کاظم (ع) در جاوار مرقد مطهر حضرت مدفونند من جمله:

1- اسماعیل بن اسحاق بن موسی الکاظم (ع).

2- همسر اسماعیل حکیمه خاتون (س)

3- عبدالله بن اسماعیل بن اسحاق بن موسی الکاظم (ع).

4- عبدالوهاب بن اسماعیل بن اسحاق بن موسی الکاظم (ع).

5- قاسم بن اسماعیل بن اسحاق بن موسی الکاظم (ع).


در جایی دیگر در کتاب مزارات آمده : که از مدفونین در جوار حضرت, سید علی الامیر کمال الدین بن الامیر شمس الدین است که نسب او منتهی می شود به خود حضرت.