» دریافت نذورات و کمک های ارزی

دریافت نذورات و کمک های ارزی


زائران و دوست داران حضرت علي بن امام محمد باقر علیه السّلام مي توانند نذورات خود را در داخل كشور به حساب شماره

100960511006(سپهر) بانك صادرات ايران

واريز نمايند.


همچنين اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كاشان و آستان مقدس، آماده اند نسبت به ثبت و پذيرش موارد وقفی اعم از زمين ، ملك و ساير موارد اقدام نمايد.